VALENTINE UHOVSKI

CREDITS

Valentine Uhovski is a New York City-based fashion evangelist at Tumblr.